Kvalitatiivinen tiedonkeräys

Kvalitatiiviset tiedonkeruumenetelmät palvelevat niitä tiedontarpeita, joita kvantitatiiviset menetelmät eivät yksin paljasta. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ihmistä ja löytää selityksiä hänen käyttäytymiselleen, valinnoilleen ja mielipiteilleen.

Kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan paljastaa asioiden todellisia syitä ja taustalla vaikuttavia tekijöitä. Kvalitatiivisen tutkimuksen etuja ovat strukturoimattomuus, spontaanisuus, luovuus ja joustavuus.

Kvalitatiivista tutkimusotetta käytetään kuluttaja- ja kohderyhmätutkimuksissa, konsepti- ja tuotetesteissä, mainonnan ja markkinointiviestinnän tutkimisessa sekä brandia ja imagoa tutkittaessa. Kvalitatiivinen tutkimustapa soveltuu myös ideoiden testaamiseen ja luomiseen sekä vaikeasti tavoitettavien kohderyhmien tutkimiseen (b-to-b, asiantuntijat).

Kvalitatiivinen tutkimusote myös antaa lisäarvoa kvantitatiivisiin tutkimuksiin.

Ennen kvantia:

  • esitutkimuksena kvantilomakkeen suunnittelun avuksi
  • aihealueiden ja niihin liitettyjen ominaisuuksien kartoittamiseen

Kvantin jälkeen:

  • kun halutaan syvempää näkemystä kvantitutkimuksen tulkintaan
  • syy-seuraus-suhteiden tarkentamiseen
  • pohdittaessa kehittämisideoita
  • emotionaalisten tekijöiden selvittämiseen

TNS:n toimitiloissa on uudenaikaiset ryhmäkeskustelutilat tarvittavine audiovisuaalisine välineineen, simultaanitulkkauslaitteineen ja tarkkailuhuoneineen. Toteutamme kvalitatiivisia tutkimuksia luonnollisesti myös muualla maassa.

1.     Lisätietoja

Yksikönjohtaja Hilkka Hopearuoho
puh. (09) 6135 0203
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com