TNS Mind kuluttaja- ja päättäjäymmärrys

Syvällistä kohderyhmäymmärrystä sekä todennettua trenditietoa.

TNS Mind

TNS Mind mahdollistaa ymmärryksellä johtamisen - auttaa kuromaan kuilun yrityksen ja asiakkaan välillä.

Asenteet

Asenteet paljastavat muutosajurit käyttäytymisen takana. Mittauksessa on mukana 38 kansainvälistä (RISC Monitor) asennesuuntausta ja lukuisia  kotimaisia asennesuuntauksia.

Ilmiöt

Muutosilmiöt auttavat ymmärtämään kehityksen suunnan. Mittaamme ja seuraamme jatkuvasti muutossuuntia mm. kuluttamisessa, vapaa-ajassa, mediassa ja suhteessa ruokaan. Ilmiö- ja asennetietoa hyödynnetään valmiissa raporteissamme, strategisissa segmentoinneissa sekä taustoittamaan adhoc-tutkimuksia.

Segmentoinnit         

Valmiista ryhmittelyistä räätälöityihin asiakassegmentointeihin. Valmiit ryhmittelyt auttavat helpolla tavalla ymmärtämään kuluttajien heterogeenisyyttä ja erilaisten kohderyhmien eroja. Tällaisia valmiita ryhmittelyjä on mm. asenteista (RISC), ostokäyttäytymisestä (OKL), kuluttamisesta, digitaalisuudesta ja hintasensitiivisyydestä.

Räätälöidyissä segmentoinneissa rakennamme asiakkaalle oman segmentoinnin, joka yhdistää uniikilla metodilla syvällistä kohderyhmätietoa ja oman kilpailukyvyn kannalta relevanteinta tietoa. Lopputuloksena segmentointi on tulevaisuuteen suuntautunut vahva strateginen työkalu juuri tähän hetkeen.  Osaamiseemme kuuluu myös segmenttien seurannan mahdollistaminen kaikissa halutuissa tietolähteissä. Hyvä strateginen segmentointi parantaa mitatusti yrityksen toimintaa, esimerkiksi parantamalla markkinoinnin ROIta.

Valmiit raportit ja analyysit

Tarjoamme vuosittain valmistuvia ilmiöraportteja mm. Suomen päämuutossuunnista, kuluttamisesta & vapaa-ajasta, median muutoksesta ja ruoka-alasta. Saatavilla on myös lukuisia täsmäraportteja ajankohtaisista teemoista kuten ikäryhmistä ja digitaalisesta murroksesta eri näkökulmista.

Ad hoc –hankkeet

Hyödynnämme laajoja tietopankkejamme monenlaisissa ad hoc -projekteissa. Näillä tiedoilla voidaan taustoittaa ensin yleistä muutosta ennen omaa tarkennettua kyselyä.  Saatavilla on myös halutun kohderyhmän kuvauksia, tuotekehityshankkeita sekä tulevaisuuteen suuntautuneita kehityshankkeita.

Tiedätkö miten muutos vaikuttaa omaan toimintaasi?

Uuden teknologian innokas käyttäminen vahvistaa erityisesti yksilökeskeisyyttä. Samalla Suomi on aiempaa nautinnonhaluisempi. Kehitystä johtaa Y-sukupolvi, joka haluaa toteuttaa omia unelmiaan, ei ulkoapäin annettuja malleja tai yhteisiä unelmia. Ero nuorten ja vanhempien asennemaisemassa on kasvanut entisestään. Haluatko kuulla lisää tuoreimmista asennemuutoksista ja niiden vaikutuksesta sekä saada kohderyhmäymmärrystä?

Tiedätkö sinä jo miten esimerkiksi digitalisoituminen, vertaismedia ja läpinäkyvyyden vaatimus vaikuttaa omaan liiketoimintaasi? Tai mitkä asenteet selittävät oman tuotteesi käyttöä?

Osana TNS Monitor -tutkimuskokonaisuutta mittaamme vuosittain 38 kansainvälistä ja kotimaista asennesuuntausta ja kuvaamme niiden vaikutusta. Lisäksi mittaamme toimialakohtaisia asenteita ja niiden muutoksia mm. kuluttamiseen, mediaan ja ruokaan liittyen.

Tarvitsetko segmentoinnin, joka selittää kuluttajakäyttäytymistä tätä hetkeä pidemmälle?

Isoimmissa hankkeissa tavoitteena on luoda strateginen segmentointi, joka kuvaa käyttäytymistä syvemmällä tasolla, asiakkaan kohderyhmiä ja potentiaaleja nyt ja tulevaisuudessa.

Segmentoinnin ytimessä voivat olla esimerkiksi asenteet, elämäntapavalinnat ja tarpeet sekä yrityksen tavoitteisiin nivoutuvat käyttäytymismallit. Kyseinen tieto voidaan yhdistää muihin tietolähteisiin ja viedä tieto tarvittaessa asiakasrekisteriin asti tehostamaan markkinointiviestintää. Segmenttikäsikirjan ja sitä tukevien toimenpiteiden avulla segmentit voidaan jalkauttaa kaikkeen toimintaan, tuotekehityksen ja johtamisen tueksi. Ainutlaatuinen kuvailevaa tietoa kuluttajista tarjoava mittava segmentointitietopankkimme pystyy viemään kuluttajatiedon isoista ilmiöistä asennetasolle asti. Tätä tietoa on helppo täydentää asiakaskohtaisilla kysymyksillä.

Strategisissa segmentoinneissa referensseihimme kuuluvat monet Suomen suurimmat toimijat, mutta niinikään palvelemme usein myös pieniä yrityksiä tai järjestöjä. Yhteistä kaikille on halu ymmärtää paremmin omia kohderyhmiä ja tulevaa muutosta – sekä saada segmentoinnista käytännön työkalu johtamiseen. Kysy tarkemmin referensseistämme.

Tietopankistamme saat helposti moniin tarpeisiin soveltuvia pienimuotoisempia segmentointeja, esimerkiksi ryhmittelyn eri tavoilla hyvinvointiin suhtautuvista ihmisistä. Jo tämä tieto auttaa ymmärtämään hyvinvointituotteiden potentiaalisia markkinoita kokonaisuutena sekä identifioimaan sieltä mahdollisia markkinarakoja. Kohderyhmäkuvauksen voi laatia vaikkapa omista asiakkaistaan tai tietystä ikäryhmästä.

Miksi segmentoida?

Kuluttajien ymmärtäminen ja tavoittaminen on entistä vaikeampaa.

Segmentoinnissa käytettävä tieto

Tulevaisuussuuntautuneen segmentoinnin onnistumisen avaimena on mennä käyttäytymistä syvemmälle.

Lopputuloksena: Omat segmentit

Räätälöity asiakassegmentointi palvelee juuri omia tarpeita.

  • Synergia. Voi käyttää ytimenä juuri olennaisinta dataa.
  • Oma kieli. Tarjoaa oman "maailmankuvan" tiivistettynä.
  • Dynaaminen. Mahdollistaa segmenttien syventämisen.
  • Käytännönläheinen. Voi viedä mediasuunnitteluun ja asiakasrekisteriin asti.
Valmiit raportit - Ainutlaatuinen polku kuluttajan luo (kohderyhmät ja ilmiöt)

Mitä nyt oikeasti tapahtuu ja mitkä ilmiöt ovat pinnalla mitatusti? Sirpaletiedon sijaan on yhä välttämättömämpää ymmärtää kokonaiskuva kuluttajakentästä.

Millä taata tulevaisuuden kasvu jo tänään? Ilmiö- ja asennetieto kertoo muutossuunnan ja luo näin pohjan tulevaisuuden kehityksen ymmärtämiselle.

Suomi

Käyttäytymisen ajurit. Ymmärrä muutos. Ennakoi tuleva.

Mitä tapahtuu nyt?
Kulutus ja vapaa-aika.

1. Asenteet käyttäytymisen takana.
2. Arvot, jotka ajavat muutosta.
3. Tulevaisuuden trendit.

Tieto on mahdollista kytkeä suoraan omiin kohderyhmiin esimerkiksi kuvaamalla miten ilmiöt näkyvät niissä.

Media

Syvällistä kuluttajaymmärrystä mediasta

Kattava luotaus median maailmaan, ilmiöihin, muutossuuntaan ja eri kohdeyleisöihin.

1. Ilmiöt & asenteet mediakäytössä
2. Trendit
3. Mediakäyttö, preferointi, digitaaliset sisällöt

Raportti toimii koko mediakentän kilpailija-analyysinä.

 

Ruoka

Syvällistä kuluttajaymmärrystä ruokatoimialasta

Suhde ruokaan siihen liittyvän käyttäytymisen ja asenteiden taustalla olevista ajureista todelliseen tuotekäyttöön, preferensseihin ja tulevaisuuteen asti.

1. Ruokaan liittyvät ajankohtaiset ilmiöt ja asenteet.
2. Ruokakäyttäytymisen muutos ja trendit.
3. Ruuan syöminen, preferointi ja näihin liittyvät käytännöt, ruokavaliot.

Raportti toimii koko ruokakentän ja siinä tapahtuvien muutoksien kuvaajana. Erillisanalyysit teemoittain ja kohderyhmittäin.

Lisätietoja Tarja Pentilä, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Arvot, asenteet, ilmiöt - TNS Mind Monitor

Miksi Consumer Insight eli syvällinen kuluttajaymmärrys  on aiempaa tärkeämpää? Mutu ei enää riitä menestymiseen. Tavoitat omat kohderyhmäsi vain, jos tunnet yleisösi pintaa syvemmälle. Sirpaletiedon sijaan on yhä välttämättömämpää ymmärtää myös kokonaiskuva koko kuluttajakentästä. Muutossuunnan ymmärtäminen on ainoa keino ennakoida tulevaa kehitystä – ja taata oma kilpailuetu.

Olemme erikoistuneet syvälliseen kohderyhmäymmärrykseen ja tämän tiedon muuntamiseen kasvuksi. Käytössämme on markkinoiden parhaat luotaavat työkalut, ainutlaatuinen Monitor–tietopankki, RISC–asennemalli, mitatut Asennesuuntaukset, tutkitut Muutossuunnat ja niihin liittyvät todennetut Ilmiöt ja TNS Suunnannäyttäjät –edelläkävijäpaneeli. Tarjontamme kattaa syventävää kuluttajaymmärrystä tuovat vakioraportit, räätälöidyt analyysit, syventävät kohderyhmäprofiilit, luotaavat erillisprojektit ja -tutkimukset, kuluttajakeskeiset segmentoinnit sekä kehitysworkshopit.

TNS Monitor (ent. RISC Monitor) on uniikki syväluotaus käyttäytymisen ajureihin, kuluttamisen & vapaa-ajan trendeihin sekä omaan toimialaan: valmiina datassa mm. media ja ruoka. TNS Monitor osoittaa muutossuunnat ja ennakoi tulevaa kehitystä.

TNS Monitorin laaja tietopankki on yhdistettävissä myös TNS Atlaksen kattaviin media- ja bränditietoihin.