Agriculture

Markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua koko elintarvikeketjulle sekä maa- ja metsätalouteen kytkeytyville yrityksille ja organisaatioille.

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy on ainoa maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys Suomessa ja muodostaa TNS Gallup Oy:ssä osaamisalueen Agriculture.

Palveluitamme ovat mm. eri tuotteiden markkinaseurannat, maatalouden toimintaympäristön, tuotannon ja kulutuksen ennusteet, maatilojen rahavirrat ja AgriInfo-tietosovellukset sekä DataLaari-maatilapaneeli. Vastaamme asiakkaidemme moninaisiin tietotarpeisiin tekemällä erillistutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisemme vuosittain Elintarviketalous-julkaisua, joka on katsaus maatalous- ja elintarvikealan tuoreimpiin tuotanto- ja kulutuslukuihin ja joka toinen vuosi Ruokatietoa-julkaisua, joka on kattava katsaus ruuan kulutukseen ja kulutuksen toimintaympäristöön.

 

AgriInfo

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy jalostaa keräämistään aineistoista, julkisista tilastoista ja laskennallisista tiedoista asiakkaille räätälöityjä aineistokokonaisuuksia. Myös asiakkaan omia aineistoja voidaan liittää mukaan. Aineisto kerätään pääsääntöisesti kuntakohtaisena tietona, josta voidaan koostaa suuraluetason tietoa asiakkaan omalla aluejaolla. Aineisto voidaan koostaa eri muotoihin kuten numeroaineistoksi, taulukkokoosteiksi, grafiikaksi tai kartoiksi. Toimitamme aineistoa myös dynaamisena Excel-tiedostona, jossa pudotusvalikkojen kautta voidaan poimia näkyviin asiakkaan oman alueen muuttujia graafisesti esim. maantieteellisenä näkymänä.

Katso AgriInfo-esite.pdf >

Lisätietoja Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Datalaari-kyselyt

Valtakunnallinen DataLaari-maatilanimistö koostuu lähes 5000 maatilan yhteystiedoista. Tilat edustavat Suomen yli viiden peltohehtaarin tiloja tuotantosuunnittain. Mukana on tiloja kaikista tuotantosuunnista. Tyypillisesti tulokset painotetaan vastaamaan koko Suomen maatalouden rakennetta. Lisäksi ylläpidämme erillistä metsätiloista koostuvaa MetsäDataLaari -nimistöä.

DataLaari-kyselyjä on tehty vuodesta 1995 lähtien, mikä mahdollistaa aikasarjavertailun. Nykyisin tieto kerätään pääosin netissä, mutta myös kirje- ja puhelinkyselyillä on sijansa.

 • Yleistiedustelu 4-6 kertaa vuodessa, edustettuina kaikki tuotantosuunnat, n. 700-1000 vastaajan tutkimusnäyte
 • Kotieläintiedustelu 2 kertaa vuodessa (kevät ja syksy), edustettuina kotieläintilat, n. 600-800 vastaajan tutkimusnäytePuhelintiedustelu tarvittaessa 3-5 kertaa vuodessa, n. 500 vastaajan tutkimusnäyte
 • MetsäDataLaari puhelintiedustelu 2 kertaa vuodessa (maaliskuu ja syyskuu), edustettuina täyttä metsänhoitomaksua maksavat metsänomistajat, n. 550 vastaajan tutkimusnäyte.

 

Säännölliset monitilaajatutkimukset
Pankki- ja vakuutusala
Maatalouslehtien media
Internetin käyttö
Arvosanat päättäjille, järjestöille ja yrityksille
Rehuasiakastyytyväisyys
Lihantuottajatyytyväisyys
Puukauppa ja puun hinta
Lisäksi asiakaskohtaisia erillistutkimuksia (esim. markkinatilanne, yrityskuva tai asiakastyytyväisyys)

 

Lisätietoja Petri Pethman ja Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Rekisteriseloste-DataLaari >

Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2022

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy toteuttaa joka toinen vuosi valtakunnallisen Maatilojen kehitysnäkymät -kyselyn. Tutkimuksessa haastatellaan keväällä 2016 yhteensä noin 5000 maatalousyrittäjää. Vastaaminen tapahtuu pääosin netissä. Kysymykset käsittelevät maatilojen tulevaisuuden näkymiä, tulevia kotieläinten määriä, tilanpidon jatkuvuutta ja muita kehityssuuntia.

Kyselyn tulosten perusteella laaditaan asiantuntijatyönä Maatilojen Kehitysnäkymät -raportit maatalouden eri tuotantosuunnista sisältäen ennusteet maatalouden toimintaympäristömuutoksista ja niiden vaikutuksista tuotantoon ja rakenteeseen tuotantosuunnittain sekä alueittain. Suuri tutkimusnäyte mahdollistaa raportoinnin myös asiakkaan omalla aluejaolla. Raportointi on kesän/alkusyksyn aikana.

Tutkimuksessa selvitetään vuoteen 2022 alueittain:

 • Maatilojen tuotanto- ja investointisuunnitelmat
 • Maatilojen lukumäärän ja rakenteen kehittyminen, tilakoko, peltoala
 • Sukupolvenvaihdosnäkymät
 • Tuotantosuuntien kehitysennusteet; tilaluku, rakenne, tuotantomäärät
 • Tuotantosuuntien kannattavuusnäkymät ja tilan kilpailukykyä rajoittavat tekijät 
 • Maaseudun kehittämisen suunnat (toimintatavat, yrittäjyys, työvoiman käyttötarpeet, koulutustarpeet)
 • Luomutuotannon näkymät

Sektorikohtaiset raportit eri tuotantosuunnista:

 • Maidontuotanto
 • Naudanlihantuotanto
 • Sianlihantuotanto
 • Lampaanlihantuotanto
 • Kananmunantuotanto
 • Viljantuotanto
 • Muu kasvintuotanto

 

Lisätietoja Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Maatilatalouden markkinaennuste

Maatilatalouden markkinaennuste on vuosittain syksyllä toteutettava ennuste maatilojen tulovirroista. Ennuste käsittää maataloustuotannon eri tuotantosuuntien ja metsätalouden sekä maatilojen tulovirtojen (myyntitulot, tuet, sivuansiot) kehitysennusteet kuluvalle ja tulevalle vuodelle koko maan tasolla. Ennuste pohjautuu Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n markkinaseurantatietoihin, viljelijäkyselyihin, toimialatuntemukseen sekä asiantuntijahaastatteluihin.

Lisätietoja Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Markkinaseuranta ja ennusteet

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:llä on pitkät perinteet kotieläintuotemarkkinoiden analysoinnissa. Seuraamme jatkuvasti eri tuotteiden tuotanto, kulutusta ja ulkomaankauppaa sekä hintojen kehitystä ja koostamme asiakkaiden tarpeisiin liha-, maito- ja kanamunasektoreiden kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja. Teemme ennusteita myös tulevasta kehityksestä.

 • Maitobarometrit ja maitomarkkinakatsaukset (kuukausittain)
 • Lihabarometrit ja lihamarkkinakatsaukset naudan-, sian ja siipikarjanlihasta (neljä kertaa vuodessa)
 • Kananmunabarometrit ja kananmunamarkkinakatsaukset (kolme kertaa vuodessa)

Lihamarkkinat
Lisätietoja Anne Kallinen, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Maitomarkkinat
Lisätietoja Essi Wallenius, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kananmunamarkkinat
Lisätietoja Pasi Saarnivaara, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kotipuutarhatutkimus

Kotipuutarhureille suunnatulla kyselyllä selvitetään mm. kotitalouksien puutarhaan ja pihaan liittyviä hankintoja tuotteittain ja rahankäyttöä sekä tuotteiden ostopaikkoja ja asiakastyytyväisyyttä puutarhamyymälöiden toimintaan.

Tutkimus selvittää mm.

 • Kotipuutarhamarkkinoiden arvon rahassa mitattuna
 • Asiakasosuudet kotipuutarhakaupassa
 • Asiakastyytyväisyys myymälöittäin
 • Kiinnostuneisuus kotipuutarhaharrastukseen
 • Asenteet kotipuutarhaharrastukseen
 • Kotipuutarhaharrastuksen tietolähteet

Kyselyaineisto tutkimusta varten kerätään lokakuussa TNS Gallupin kuluttajapaneelissa. Tutkimusnäyte muodostuu 2500 kotitaloudesta ja edustaa koko maan kaikkia kotitalouksia.

Lisätietoja Pasi Saarnivaara, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com